Vi anser att en viktig del av vårt kvalitetsarbete består i att verka för att de människor som samarbetar i ett projekt känner välbefinnande och fungerar väl ihop.

För de produkter och tjänster, som kontoret tillhandahåller, är målsättningen att:

  • Utifrån uppdragsgivarnas / brukarnas visioner och önskemål projektera vackra, funktionella och sunda hus, väl anpassade till modern produktionsteknik.
  • Erbjuda kvalificerad byggrådgivning.
  • Erbjuda utbildad, kvalitetsansvarig samt sakkunnig personal för kontrollantuppdrag.

Den arbetsprocess, som ska säkerställa kvaliteten hos de produkter och tjänster kontoret tillhandahåller, ska karaktäriseras av:

  • Förtroendefullt, nära samarbete, såväl inom kontoret som externt med uppdragsgivare och andra anlitade konsulter.
  • Effektivt nyttjande av personella resurser och datorstödd projektering.
  • Engagemang, uppriktighet och respekt.

För att uppställda kvalitetskrav på kontorets produkter, tjänster och arbetsprocesser ska uppnås och vidmakthållas, avser företaget att:

  • Fortlöpande bevaka att den personella kompetensnivån genom vidareutbildning upprätthålles och stärkes.
  • Fortlöpande vidmakthålla och vidareutveckla den datorstödda kompetensen. vidareutveckla kvalitetssystem för internkontroll.